Новости на двух языках: Вопросы доступности авиаперевозок поднял Глава Бурятии на Восточном экономическом форуме
Новости на двух языках: Вопросы доступности авиаперевозок поднял Глава Бурятии на Восточном экономическом форуме
Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Зүүн зүгэй экономическо форумой гол шухала хоёр хуралдаануудта үгэ хэлээ. Эдэ хэмжээ ябуулгануудта хабаадагшад тусхайтаар харууһалагдадаг байгаалиин үзэсхэлэн газарнуудта хайшан гэжэ аяншалга хүгжөөхэб, мүн баһа Алас Дурнын ажаһуугшадые өөһэдыень яажа тэдэ газарнуудта хүргэхэ тухай хэлсээ.

Алексей Цыденов «Полёт нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» гэһэн хуралдаанда манай республика «Алас Дурнын ниитэ нэгэ компани» байгуулгые дэмжэнэ гэжэ тэмдэглээд, теэд тэрэниие олон ондоо шэглэлнүүдээр хүгжөөхэ болон ниидүүлгэнүүдые олошоруулха хэрэгтэй гэжэ онсолоо. Тиигээд Буряадай Толгойлогшо өөрынгөө жэшээ дээрэ Алас Дурнадахи агаараар ниидэлгын мүнөөдэрэй байдал харуулаа. 

- Холо ошолтогүй, хайшан гэжэ Владивосток хүрэжэ ерэһэнээ хөөрэһүү. Анхан Улаан-Үдэһөө Эрхүү хүрэтэр машинаар табан часһаа үлүүтэй ябааб, удаань Эрхүүһээ Хабаровск хүрэтэр агаарай онгосоор, тиигээд тэндэһээ Владивосток хүрэтэр ниидэбэб. Бүхыдөө харгыда сүүдхэ шахуу һалгабаб, - гэжэ Алексей Цыденов хөөрөөд, Алас Дурнада регион хоорондын холбоогой ехэ хэрэгтэй байһаниие тэмдэглэжэ, тэдэниие дэмжэхэ, тиигээд агаарай рейснүүд ганса хямда байха бэшэ, үшөө саг үргэлжэ ниидэжэ байха ёһотой гэжэ тэмдэглээ. 

- Тиихэдэ мэнэ һая агаарай «Аврора» компаниин ашаар Улаан-Үдэ - Владивосток гэһэн шэнэ рейс байгуулагдаа, тэрэ долоон хоногтоо хоёр дахин ниидэнэ. Энэ жэшээгээр хэрэгтэй болон хямда сэн тухай хэлэхэдэ, үнэн дээрээ хараалһанһаа түргэнөөр пассажирнууд олошорно гэжэ бидэ харанабди. Мүн баһа Улаан-Үдэһөө Москва ниидэлгэ тухай - 2017 оной эхиндэ нэгэл рейс байгаа, мүнөөдэрэй талада дүрбэ болоо гэбэшье, биледүүд хүртэнэгүй, Улаан-Үдэ – Томск гэһэн агаарай холбоо туршабабди, биледүүд үгы. Тиигээд хаашаншье рейс нээхэдэмнай, тон түргэн дүүрэнэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ. 

Регионууд хоорондын агаарай холбоонууд болбол, республикын толгойлогшын хэлэһээр, энэ ганса ниигэмүүдэй дүтэ харилсаан бэшэ, харин нэн түрүүн энэ экономическэ болон аралжаа наймаанай холбоонууд. «Тэрэ аяншалгамнайшье хэн нэгэнэй амаралта, харин үнэн дээрээ – энэ олзын хэрэг, тиигээд лэ тэрэ агаарай зөөлгэгүйгөөр һулаар хүгжэхэ байһаниинь дамжаггүй», - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ. 

Харин «Дальний Восток – территория невероятных путешествий. Новые возможности для туристов и инвесторов» хуралдаанда республикын толгойлогшо РФ-эйн Госсоведэй ашаа зөөлгын талаар ажалай бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшынгээ уялгаар байгаа. Буряадай Толгойлогшо энэ шухала хуралдаанда хабаадагшадтай аяншалалгын агаарай зөөлгэнүүдые хүгжөөхэ һанамжануудаараа хубаалдаа.

- Аяншалгын түсэлнүүд табигдахадаа, нэн түрүүн нютагай ажаһуугшадай трафик анхарагдадаг. Харин аяншадай трафик халтал анхарагдана, теэд тэрэнииел оруулха хэрэгтэй ха юм, юундэб гэхэдэ, бүхыдэнь орошо гаргашые, тэрэ тоодо маршрутна сеть, агаарай пассажирнуудай ерэлгые тоолохо гэхэ мэтэ шухала. Дэмжэлгын түлэбүүд, абаад үзэхэдэ, аяншалгын хэрэгтэ хэрэглэхэ агаарай онгосонуудта мүнөөдэрэй талада лизингшье үгы. Минии һанахада, түсэлнүүдээ бүхыдэнь түсэблэнгүй, харин имагтал аяншалгын талые хараадаа абажа, табиха хэрэгтэй. Эндэ хоёр шэглэл байжа болохо, гурбашье: нэгэдэхинь – энэ инфраструктура, хоёрдохинь – энэ агаарай онгосонуудые лизингээр абаха болон гурбадахинь – энэ агаараар зөөлгые дэмжэлгэ, тэрэ тоодо биледэй сэнгые, энэ тэрээ руу ошолго ябалгые хямдаруулха гээд лэ, - гэжэ Алексей Цыденов нэмээ.Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на двух стратегических сессиях Восточного экономического форума. Участники этих мероприятий обсудили особенности развития туризма на особо-охраняемых природных территорий и доступность таких мест для жителей Дальнего Востока. 

В ходе сессии «Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» Алексей Цыденов отметил, что республика поддерживает создание «единой дальневосточной компании», однако развивать ее нужно в различных направлениях и частой периодичностью полетов, подчеркнул Глава Бурятии и на своем примере показал сегодняшние реалии авиа доступности на Дальнем Востоке. 

- Далеко ходить не надо, я расскажу, как я добирался во Владивосток. Сначала более пяти часов ехал из Улан-Удэ до Иркутска на машине, затем из Иркутска до Хабаровска на самолете и оттуда уже до Владивостока. В целом дорога у меня меня заняла почти сутки, - рассказал Алексей Цыденов и подчеркнул, что востребованность межрегиональных сообщений на Дальнем Востоке большая и поддерживать их крайне необходимо, и рейсы должны быть не только дешевые, но и регулярные. 

Так, совсем недавно благодаря авиакомпании «Аврора» появился новый рейс Улан-Удэ-Владивосток, он летает два раза в неделю и на этом примере, если говорить о востребованности и доступности, то мы видим, что фактический пассажиропоток растет быстрее прогнозного. Также про рейсы из Улан-Удэ до Москвы - в начале 2017 года был один рейс, на сегодня их четыре и все равно людям не хватает билетов, поставили экспериментально авиасообщение Улан-Удэ-Томск, билетов нет. И куда бы мы ни ставили рейс, происходит очень быстрое заполнение, - отметил Алексей Цыденов. 

Межрегиональные авиасообщения, по словам главы республики, это не только социальная интегрированность, в первую очередь, это экономические и торговые связи. 

«Тот же туризм, для кого-то это отдых, а на самом деле – это бизнес и без доступности авиаперевозок он будет развиваться слабо», - сказал Алексей Цыденов. В рамках сессии «Дальний Восток – территория невероятных путешествий. Новые возможности для туристов и инвесторов» глава республики выступил в качестве руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению транспорт. Глава Бурятии также поделился с участниками этой стратегической сессии предложениями по развитию туристической сети авиаперевозок. 

- Турпрограммы, которые формируются, в первую очередь формируются из расчета трафика местного населения. Косвенно берется туристический трафик, а его тоже нужно закладывать для того, чтобы рассчитывать емкость, маршрутную сеть, авиапассажиропоток. Программы поддержки, допустим, лизинга воздушных судов для туристических целей на сегодня – нет. Мне кажется, что целесообразно посмотреть программы с точки зрения не общей, а именно туристической. Здесь может быть два направления, даже три: первое – это инфраструктура, второе – это лизинг воздушных судов и третье – это субсидирование самой авиаперевозки, включающей субсидирование стоимости билета, тура и так далее, - добавил Алексей Цыденов.