Новости на двух языках: Владимир Путин: "Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа"
Новости на двух языках: Владимир Путин: "Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа"
Байгал-Амарай түмэр замай удха шанарые Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Зүүн зүгэй экономическо форумой пленарна зүблөөндэ тэмдэглээ.

Сентябриин 3-да Владивосток хотодо Зүүн зүгэй экономическо форумой пленарна зүблөөн үнгэрөө. Россиин Юрэнхылэгшын тэмдэглэһээр, Алас Дурнын хүгжэлтэдэ магистральна инфраструктурын хүгжэлтэ угаа ехэ удха шанартай. Тон түрүүшын зорилгонууд – БАМ-ай болон Транссибай ходоруулха аргые үргэдхэхэ. Россиин Юрэнхылэгшэ үгэ хэлэхэдээ, 1974 ондо эхилһэн БАМ-ай барилгын түүхэтэ удха шанарта онсо анхарал хандуулаа.

- Бидэ БАМ-ай барилгын эхилһээр 50 жэлэй ойе алба ёһотоорнь тэмдэглэхэбди. Байгаалиин шэрүүн уларилда ой тайга соогуур, хада уулануудые дабажа, иимэ эгээл хэрэгтэй, би хэлэхэ байнаб, манай эхэ орондо һэлгэжэ болошогүй харгы замай гол һудал бариһандань барилгын ветерануудта талархалаа мэдүүлхэ дурам хүрэнэ. Хүндэтэ нүхэд, таанад тон шанга һуури табяат, харин мүнөө манай зорилго - БАМ-ые һэльбэн шэнэлхэ болон бүхы зүүн дайдахи түмэр харгынуудые бүхы эрилтэнүүдтэ таарахаар хүгжөөхэ түсэбүүдээ хараалһан саг соогоо бэлүүлхэ болонобди, – гэжэ Владимир Путин хэлээ.       
Важность Байкало-Амурской магистрали Президент России Владимир Путин отметил в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума.


3 сентября во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума. Как отметил Президент России, для развития Дальнего Востока очень важно развитие магистральной инфраструктуры. Первоочередные задачи – увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба. В своем выступлении Президент России особое внимание уделил исторической важности строительства БАМа, которое началось в 1974 г.

Мы обязательно достойно отметим 50-летнюю годовщину начала строительства БАМа. Хочу сегодня выразить признательность ветеранам стройки, которые в условиях сурового климата, через тайгу, горные хребты проложили эту столь необходимую, я бы сказал, незаменимую для нашей страны транспортную артерию. Дорогие друзья, вы заложили мощную основу, и сейчас наша задача реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах, – сказал Владимир Путин.