Новости на двух языках: Глава Бурятии поздравил лучшие семьи региона
Новости на двух языках: Глава Бурятии поздравил лучшие семьи региона
Июлиин 16-най Баасан гарагта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов олон хүүгэдтэй, үхибүүдые үргэжэ абаһан гэр бүлэнүүдые ба үбгэ һамган хоёрнуудые амаршалаад, «Инаг дуранай ба үнэн сэдьхэлэй түлөө» ба «Эхэ эсэгын нангин уялга үнэн сэдьхэлһээ дүүргэгшэд» медальнуудаар шагнаа. Уулзалга Гэр бүлын, инаг дуранай болон үнэн сэдьхэлэй үдэр онлайн гуримаар үнгэрөө. Буряад ороной бүхы аймагуудай ба Улаан-Үдын шагнагдаһан гэр бүлэнүүд уулзалгада хабаадаа.

- Бидэ бултадаа өөр өөрын гэр бүлэһөөбди. Гэр бүлэ нэн түрүүн – эхэ эсэгэ хоёр. Тэдэл анханһаа ажабайдалаа, ажабайдалайнгаа нангин баялигуудые, наһанай харгы замаа, зорилгоёо зүбөөр баримталалхые заана. Хүн бүгэдэн гэр бүлэдөөл хүн болоно, гэр бүлын бүхэ бэхи, гурим журамтай, зүб үзэлтэй, инаг дураар халиһан байбал, үхибүүдыншье тиимэл байха – өөрынгөө гэр бүлые, тоонто нютагаа, эхэ ороноо бэхилдэг ёһотой хүнүүд. Би булта хабаадагшадые амаршалха, баяр хүргэхэ, гэр бүлэдэтнай элүүр энхые, баяр жаргал, таанадай үхибүүдэй, аша зээнэрэй, гушанарай, бүхы уг гарбалайтнай хүсэн түгэс, элүүр энхэ, бата бэхи, урган һалбаржа байхыень хүсэхэ дурам хүрэнэ. Хаана хүнүүд һайн ажаһуунаб – тэндэ хуу һайн байха, - иимэ үгэнүүдээр булта шагнагшадые Алексей Цыденов амаршалаа.

Энэ жэлдэ «Инаг дуранай ба үнэн сэдьхэлэй түлөө» медальнуудаар Буряадай 77 үбгэ һамган хоёрнууд болон «Эхэ эсэгын нангин уялга үнэн сэдьхэлһээ дүүргэгшэд» медальнуудаар хоёр гэр бүлэ шагнагдаа. Тэдэ бултадаа видеоконференцсвязь гуримаар хабаадаа. Уулзалга хөөрэлдөөнэй ёһоор үнгэржэ, шагнагдагшад өөһэдынгөө баяраар хубаалдажа, гэр бүлэнүүд, ажабайдалайнгаа туйлалтанууд тухайгаа хөөрөө.

 
Баримта: «Инаг дуранай ба үнэн сэдьхэлэй түлөө» медаль «Ородой Холбоото Уласай гэр бүлын, инаг дуранай ба үнэн сэдьхэлэй үдэр» үнгэргэхэ эмхидхэлэй хорооной 2008 ондо байгуулһан олониитын шагнал болоно. Тэрээгээр үхибүүдээ олониитын үнэн гэшүүнээр хүмүүжүүлһэн, бата бэхи гэр бүлын жэшээ харуулжа, 25 болон үшөөшье олон жэлнүүдтэ эб хамта ажаһуудаг үбгэ һамган хоёр шагнагдадаг. Буряад орондо энэ шагнал 2011 онһоо барюулагдана, тэрэ гэһээр 700 гаран үбгэ һамган хоёр шагнагдаа.

«Эхэ эсэгын нангин уялга үнэн сэдьхэлһээ дүүргэгшэд» медаль - республиканска шагнал, 2010 онһоо долоо болон үлүүшье үхибүүдые, тэрэ тоодо үргэжэ абаһан, харгалзалгада абтаһан, тэдхэн харууһалагдагша, мүн баһа хойто хүбүү басагадые хүмүүжүүлдэг гэр бүлэнүүдтэ барюулагдадаг. Үнгэрһэн хугасаада бүхыдөө 24 гэр бүлэ шагнагдаа. Шагналтай хамта 40 мянган түхэриг үгтэнэ.




16 июля Глава Бурятии Але
ксей Цыденов поздравил и наградил многодетные, приемные семьи и супружеские пары медалями «За любовь и верность» и «За верность родительскому долгу». Встреча проходила в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в онлайн режиме. В ней приняли участие награждаемые семьи из всех районов Бурятии и Улан-Удэ.

Мы все родом из своей семьи. Семья, в первую очередь, это родители. Они формируют отношение к жизни, жизненные ценности, правильные жизненные ориентиры. Человек формируется в семье, и если семья крепкая, правильная и любящая, то и дети такие же ‑ настоящие люди, которые укрепляют свои семьи, свою родину, свою страну. Я бы хотел всех участников поздравить, поблагодарить, пожелать, чтобы в ваших семьях было здоровье, счастье, чтобы ваши дети, ваши внуки, правнуки, весь род был сильным, здоровым, крепким и процветающим. Там где люди живут хорошо - там все хорошо, - с такими словами поздравил всех награждаемых Алексей Цыденов.

В этом году медалей «За любовь и верность» в Бурятии удостоены 77 супружеских пар, и две семьи награждены медалями «За верность родительскому долгу». Все они приняли участие в режиме видеоконференцсвязи. Встреча прошла в форме беседы, награждаемые поделились своей радостью, рассказали о своих семьях, о своих жизненных достижениях.

Справка: 

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году. Ею награждаются супружеские пары, прожившие в браке 25 лет и более, воспитавшие своих детей достойными членами общества и подающие пример крепости семейных устоев. В Бурятии награду вручают с 2011 года, всего за этот период награждено более 700 супружеских пар.

Медаль «За верность родительскому долгу» - республиканская награда, вручается с 2010 года семьям, воспитывающих или воспитавших семь и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой, попечительством, приемных, а также пасынков и падчериц. Всего за этот период награждено 24 семьи. Награда сопровождается единовременной выплатой в размере 40 тыс. рублей.